Subscribe to be notified of new posts.

or

Become a free member to use the forums to ask for free advice.

รู้ได้อย่างไร ว่ามีศรีษะล้านแล้ว [หญิง]

Updated: Jan 5

หลายคนเริ่มสังเกตุว่าตัวเองมีผมบางกว่าเมื่อก่อน

แต่เอ แบบนี้เรียกว่าเป็นศรีษะล้านแล้วหรือยัง ?

แล้วศรีษะล้านในผู้หญิงต่างจากในผู้ชายอย่างไร มาดูกันค่ะ


ผู้หญิงเป็นศรีษะล้านได้หรือไม่ ?

ผู้หญิงก็สามารถประสบปัญหาศรีษะล้านได้เช่นเดียวกัผู้ชายค่ะ

แต่ว่าน้าตาจะต่างกัน ศรีษะล้านในผู้ชาย หน้าตาจะเป็นลักษณะรูปตัว M เว้าเข้าไปที่ไรผมด้านหน้า

แต่ศรีษะล้านของผู้หญิงนั้นจะเป็นลักษณะ แสกผมเริ่มกว้างขึ้น และผมกลางศรีษะบางลงเรื่อยๆ โดยที่ไรผมด้านหน้า

ยังอยู่ตำแหน่งเดิม ไม่ได้ถอยร่นไปไหน

แบ่ง เป็นระดับความรุนแรงได้ดังภาพค่ะ


แสกกว้างนี่คือเท่าไหร่ถึงเริ่มเรียกว่ากว้างกว่าปกติ ?

ค่าเฉลี่ยในคนไทยทั่วไป ถือว่าเริ่มกว้างกว่าปกติที่ 1 เซนติเมตร

ถ้ากว้างกว่า หนึ่งเซนติเมตร็ถือว่ามีผมบางหรือศรีษะล้านระยะเริ่มต้นค่ะ

ดูวิธีการวัด แสกผมว่ามีหัวล้านหรือไม่ได้จากวีดีโอนี้ click เพื่อดูวีดีโอ 

click เพื่อกลับไปสารบัญเรื่องผม 

Subscribe to be notified of new posts.

or

Become a free member to use the forums to ask for free advice.

  • Whatsapp
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Pinterest Social Icon
  • Twitter
  • Line

Revival Clinic Bangkok

099 232 3566

©2019 by Revival Clinic bangkok. Proudly created with Wix.com