Subscribe to be notified of new posts.

or

Become a free member to use the forums to ask for free advice.

ทำอาหารหน้าเตา เข้าซาวน่า กระตุ้นฝ้าได้จริงหรือ ?

Updated: Jan 2

ทำอาหารหน้เตาเข้าซาวหน้า กระตุ้นฝ้าได้จริงหรือ ?

หาคำตอบได้ที่นี่ค่ะ


 ฝ้าเกิดจากทั้งปัจจัยภายนอกและภายในร่างกาย


กลไกการเกิดฝ้านั้นยังไม่เป็นที่ทราบชัดเจน

แต่พบว่าปัจจัยหลักที่กระตุ้นฝ้าคือฮอร์โมนและแสงแดด

ดังจะเห็นได้ว่า ฝ้าถูกกระตุ้นขึ้นมาได้เมือ่ตั้งครรภ์ และเมื่อตากแดด

ความร้อนก็ทำให้เกิดฝ้าได้


นอกจากปัจจัยหลักในการกระตุ้นฝ้าจะเป็น แสงแดดและฮอร์โมนแล้ว

ความร้อนยังเป้นอีกปัจจัยที่มีส่วนในการกระตุ้นฝ้าด้วย

ด้วยเหตุที่ว่าความร้อนทำให้เส้นเลือดขยายและกระตุ้นการทำงานของเม็ดสีเมลานิน

ในคนที่เป็นฝ้าต้องระวังเรื่องความร้อนจะกระตุ้นฝ้าได้

ควรเลี่ยงการทำอาหารหน้าเตา การเข้าซาวน่า การทำทรีตเม้นที่ใช้ความร้อน

เพื่อเลี่ยงการกระตุ้นฝ้าค่ะ

Subscribe to be notified of new posts.

or

Become a free member to use the forums to ask for free advice.

  • Whatsapp
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Pinterest Social Icon
  • Twitter
  • Line

Revival Clinic Bangkok

099 232 3566

©2019 by Revival Clinic bangkok. Proudly created with Wix.com