Subscribe to be notified of new posts.

or

Become a free member to use the forums to ask for free advice.

ติ่งเนื้อ

ติ่งเนื้อ หน้าตาเป็นอย่างไร ? รักษาได้อย่างไร ? มาดูกันค่ะ


ติ่งเนื้อ 


ติ่งเนื้อ [skin tag ]ที่เราเห็นเป็นก้อนเนื้อเล็กๆสีน้ำตาลเข้มกว่าสีผิวหนัง

คล้ายใครเอาก้อนดินน้ำมันปั้นมาแปะบนผิวนั้น

แท้จริงคือเนื้องอกของเซลล์ผิวหนังชนิดไม่ใช่เซลล์มะเร็ง

เกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุชัดเจนนักอาจเกี่ยวข้องกับกรรมพันธุ์ การได้รับแสงแดดเป็นเวลายาวนาน

ติ่งเนื้อ เป็นโรคผิวหนังที่พบได้บ่อยยิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งพบมากขึ้น

เริ่มพบหลังเข้าวัยรุ่น โดยประมาณที่อายุ 64 ปี ประชากรณ์ร้อยละ 80 จะมีกระเนื้ออยู่

กระเนื้อไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพอาจทำให้เกิดการระคายเคืองคันจากการเสียดสีกับเสื้อผ้า หรือเป็นปัญหาด้านความงามได้

สิ่งสำคัญอีกส่งคือการแยกติ่งเนื้อ ากรอยโรคผิวหนังอื่นๆเช่นมะเร็งผิวหนังที่อาจมีลักษณะคล้ายกัน

ลักษณะต้องสงสัยเช่น มีแผลที่ก้อน มีเลือด ออกที่ก้อน หรือก้อนขยายขนาดใหญ่ขึ้นมากอย่างรวดเร็ว

อาจต้องตัดชิ้นเนื้อ เพื่อการตรวจทางพยาธิวิทยา เพื่อการวินิจฉัยแยกโรคจากมะเร็งผิวหนัง หากไม่แน่ใจควรพบแพทย์ให้คุณหมอช่วยดูแลให้

ติ่งเนื้อ  อาการ


คือ เป็นก้อนเนื้อ สีน้ำตาล น้ำตาลดำ หรือสีดำ มีขอบเขตก้อนชัดเจน

ก้อนเนื้อมีลักษณะ กลม หรือรูปไข่ คล้ายแปะอยู่ที่ผิวหนัง

ผิวของก้อนพบได้ทั้งผิวเรียบมัน หรือผิวขรุขระ และไม่เจ็บ แต่ออกอาการคันได้

มักพบกระเนื้อบริเวณนอกร่มผ้า (แต่พบในร่มผ้าก็ได้) ขนาดมักไม่เกิน 3 เซนติเมตร

การรักษา

ใช้ใบมีดโกนตัดออก


การตัดออกโดยใช้ใบมีดโกนที่เรียกว่า shave biopsy

เลเซอร์


การกำจัดออกโดยใช้เลเซอร์ เช่น คาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ หรือเออเบียมกลาสเลเซอร์

จี้เย็น


หรือการจี้เย็น [cryotherapy]click เพื่อดูรูปการจี้เย็นกระเนื้อ click เพื่อ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจี้เย็น 

จี้ไฟฟ้า


click เพื่อดูวีดีโอการรักษากระเนื้อด้วยเลเซอร์ 

อย่างไรก็ตามวิธีที่นิยมในการรักษาคือ การเลเซอร์ออก และจี้ไฟฟ้าค่ะ

ติ่งเนื้อ ตัดออกแล้วงอกใหม่ได้ไหม ?

เกิดใหม่ได้ ตามอายุที่มากขึ้นค่ะ

บรรณานุกรม

  1. ปรียา กุลละวณิชย์,ประวิตรseborrheic keratosis ,http://emedicine.medscape.com/article/1059477-overview [2014,May18]. พิศาลยบุตร .Dermatology 2020:ชื่อบท.พิมพ์ครั้งที่1.กรุงเทพฯ:โฮลิสติก,2555

  2. Lowell A. Goldsmith,Stephen I. Katz,Barbara A. Gilchrest,Amy S. Paller,David J.Leffell,Klaus Wolff.Fitzpatrick’s dermatology in general medicine :chapter.eight edition.McGraw-Hill.2012

Subscribe to be notified of new posts.

or

Become a free member to use the forums to ask for free advice.

  • Whatsapp
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Pinterest Social Icon
  • Twitter
  • Line

Revival Clinic Bangkok

099 232 3566

©2019 by Revival Clinic bangkok. Proudly created with Wix.com